petak, 17. avgust 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/18

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga broj 8/18 – Štampanje publikacije „Kvalitet životne sredine u Beogradu“ za 2017. godinu

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku