četvrtak, 23. avgust 2018.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 17/18

U skladu sa članom 116. stav 1. a u vezi sa članom 112. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/15),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 17/18 – Izvođenje radova na sanaciji fasade V beogradske gimnazije

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku