petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 4/18

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 4/18 – Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji fasada osnovnih i srednjih škola grada Beograda

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku