petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 22/18

U skladu sa članom 57, a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu
27. marta br. 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova broj 22/18 – Radovi na tekućem održavanju dva punkta za izdavanje besplatnih obroka na teritoriji opštine Voždovac

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku