utorak, 28. avgust 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/18

U skladu sa članom 57., a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole Pašića 6

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/18 – Izrada elaborata zaštite životne sredine za koridor planirane dve linije metroa

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku