četvrtak, 30. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 54/18

 Na osnovu čl.116. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za  javnu nabavku u otvorenom postupku 54/18 - Usluga čišćenja kanala za ventilaciju i klimatizaciju poslovnog objekta Gradske uprave u ul. Kraljice Marije br. 1

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku