četvrtak, 6. septembar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 8/18

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
Za javnu nabavku broj 8/18 – Stručni nadzor u toku izvođenja radova na sanaciji i adaptaciji fasada osnovnih i srednjih škola grada Beograda

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku