subota, 8. septembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELEKOM SRBIJA” a.d.

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENJE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda, sproveo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta proširenja postojeće bazne stanice mobilne telefonije „BG – Bojanalux” – BGU645, BGL645, postavljene na poslovnom objektu, na katastarskoj parceli broj 6066/2 KO Palilula, u ulici Mirijevski bulevar 25, na području gradske opštine Palilula u Beogradu, na zahtev nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije „TELEKOM SRBIJA” a.d. iz Beograda, Takovska 2.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni projekat nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima predmetnog projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 114/08) i Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije „BG – Bojanalux” – BGU645, BGL645, koju je izradilo preduzeće „LABING” d.o.o. iz Beograda.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 135/04 i 36/09).