ponedeljak, 10. septembar 2018.

Sekretarijat za sport i omladinu

Javni poziv za podnošenje prijava za posebne programe u oblasti sporta u gradu Beogradu za 2018. godinu

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGARDA
Sekretarijat za sport i omladinu
Kraljice Marije 1

raspisuje

Javni poziv za podnošenje prijava za posebne programe u oblasti sporta u gradu Beogradu za 2018. godinu

Posebni programi iz oblasti sporta utvrđeni su Zakonom o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 10/16) i Odlukom o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu („Službeni list grada Beograda” br. 57/13, 43/15 i 96/16) i to za sledeće programske aktivnosti:
1.    obezbeđenje uslova i organizacija sportskih kampova na teritoriji Republike Srbije za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;
2.    unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje;
3.    sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.).
Ko ima pravo da se prijavi
Pravo podnošenja prijave imaju pravna lica koja imaju registrovano sedište na teritoriji grada Beograda, i to:
1.    Sportski savez Beograda, u svoje ime i u ime svojih članova; 
2.    Gradski granski sportski savezi; 
3.    Strukovna udruženja u oblasti sporta; 
4.    Sportske organizacije (sportski klubovi i sportska društva)
Nosioci programa, koji podnesu godišnji program kojim su obuhvaćeni i posebni programi, ne mogu za iste aktivnosti da podnesu i poseban program po javnom pozivu.
Uslovi koje podnosilac programa mora da ispuni:
1.    da bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
2.    da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drugačije određeno;
3.    da ima sedište na teritoriji grada Beograda;
4.    da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
5.    da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje jednu godinu;
6.    da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe čiji je izveštaj o realizaciji prihvaćen u celosti, osim u slučaju da program podnosi prvi put;
7.    da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom, a koje su u vezi sa predlogom programa i
8.    da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.
Prijave programa se neće razmatrati ukoliko:
1.    je podnosilac programa u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti; 
2.    je podnosilac programa u blokadi poslovnog računa, ima poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
3.    je podnosilac programa u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću;
4.    je utvrđeno da podnosilac programa ne može dobijati sredstva iz javnih prihoda za realizaciju svojih programa dve godine od dana kada je utvrđeno da je u potpunosti nenamenski upotrebio odobrena sredstva dobijena iz budžeta grada Beograda za realizaciju programa ili svojim propustom nije postigao u bitnom delu planirane efekte programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

Konkurs je otvoren do 8. oktobra 2018. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih Finansijskim planom Sekretarijata za sport i omladinu za 2018. godinu, za realizaciju posebnih programa. Prijava programa se podnosi najkasnije 30 dana pre početka realizacije programa.

Potrebna dokumentacija (uputstvo i obrazac 7.1 koji je sastavni deo predloga programa) preuzima se sa zvaničnog internet sajta grada Beograda www.beograd.rs.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu grada Beograda www.beograd.rs i na brojeve telefona: 715-7454, 715-7463 svakog radnog dana od 9 do 12 časova.