ponedeljak, 10. septembar 2018.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/18

Na osnovu čl. 55 stav 1. tačka 2., čl. 57. i čl. 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon),

GRADSKA  UPRAVA  GRADA  BEOGRADA 
Sekretarijat za saobraćaj
27. marta 43-45

Objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku- usluga u otvorenom postupku broj 16/18 - Izrada i realizacija programa stručnog usavršavanja vaspitača i učitelja u oblasti bezbednosti saobraćaja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u gradu Beogradu

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku