ponedeljak, 10. septembar 2018.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 1/18

Na osnovu člana 55., 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', broj: 124/12, 14/15 i 68/15) 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za inspekcijske poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
nakon sprovedenog otvorenog postupka, u predmetu javne nabavke, radova broj 1/18 – Izvođenje radova na uklanjanju bespravno izgrađenih objekata i delova objekata i na obezbeđenju započetih i obustavljenih građevinskih radova na teritoriji grada Beograda

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku