sreda, 12. septembar 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju objekata na građevinskoj parceli formiranoj od KP 2179, 2188, 2178/1, 2173/3, 2174/3 i 2175/3 KO Novi Beograd

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10 - Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za izgradnju objekata na građevinskoj parceli formiranoj od KP 2179, 2188, 2178/1, 2173/3, 2174/3 i 2175/3 KO Novi Beograd

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (ispred sale 2 u suterenu) od 13. do 20. septembra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „City planners” d.o.o. Beograd, Vojvode Savatija br.15. 
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Marija Zečević Vuković, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br.1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. septembra 2018. godine.