petak, 5. oktobar 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR između ulica Pančine, Svetog Nikole, Trnavske, Istočne granice KP 2277/1 KO Zvezdara i Ulice Veljka Dugoševića, Zvezdara

Komisija za planove Skupštine grada Beograda,  na sednici održanoj 25. septembra 2018. godine utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije područja između ulica Pančine, Svetog Nikole, Trnavske, istočne granice KP 2277/1 KO Zvezdara i ulice Veljka Dugoševića , Gradska opština Zvezdara, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID
u Nacrt plana detaljne regulacije područja između ulica Pančine, Svetog Nikole, Trnavske, Istočne granice KP 2277/1 KO Zvezdara i Ulice Veljka Dugoševića, Gradska opština Zvezdara

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala II u suterenu), od 8. oktobra 2018. do 8. novembra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 22. novembra 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 8. novembra 2018. godine.