sreda, 24. oktobar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove
27. marta 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova broj 28/18 – Hitne intervencije i redovno investiciono održavanje manjeg obima na poslovnim prostorima Grada Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku