petak, 1. mart 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje o nameri sprovođenja postupka javne nabavke dobara - Sredstva za dezinfekciju za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda

Na osnovu člana 59. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Beograd, Kraljice Marije br. 1

objavljuje

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
o nameri sprovođenja postupka javne nabavke dobara - Sredstva za dezinfekciju za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda

Prethodno obaveštenje