nedelja, 7. april 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u nacrt PDR za Novi kumodraški kolektor - III faza

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 26.03.2019. godine, utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije za Novi kumodraški kolektor - III faza (od retenzije „Kumodraž 1“ do Nove kumodraške ulice), Gradska opština Voždovac, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/15 i 83/18)

Oglašava

JAVNI UVID 
U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA NOVI KUMODRAŠKI KOLEKTOR - III FAZA (OD RETENZIJE „KUMODRAŽ 1” DO NOVE KUMODRAŠKE ULICE), GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PREDMETNOG PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 8. aprila do 13. maja 2019 godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na XX. spratu), 30. maja 2019. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 13. maja 2019. godine.

Tekst i grafika