nedelja, 12. maj 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije Prvomajske ulice u Zemunu sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 25. aprila 2019. godine utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije Prvomajske ulice u Zemunu, Gradska opština Zemun, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18)

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE PRVOMAJSKE ULICE U ZEMUNU, GRADSKA OPŠTINA ZEMUN, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANIRANIH NAMENA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. maja do 11. juna 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 27. juna 2019. god. u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom izmena i dopuna plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. kraljice Marije br. 1, najkasnije do 11. juna 2019. godine.