sreda, 12. jun 2019.

Sekretarijat za privredu

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2020. godinu

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu

objavljuje

JAVNI POZIV
za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2020. godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon)  i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017 i 18/2019), Komisija za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2020. i 2021. godinu (u daljem tekstu: Komisija), raspisuje javni poziv kojim obaveštava:
- obrazovne ustanove - škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
- visokoobrazovne ustanove - fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
- pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;
da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2020. godinu, do dana 31.oktobra 2019. godine. 

Potrebna dokumentacija:
1) Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica; 
2) Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci);
3) Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija, zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

Obrazac zahteva se može preuzeti svakog radnog dana od 8 do 15 časova, u prostorijama Sekretarijata za privredu Gradske uprave grada Beograda, Beograd, ulica Kraljice Marije broj 1/XVII, kancelarija 1710 ili sa internet prezentacije grada Beograda www.beograd.rs. Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 011/715-7341 i 715-7389.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2019. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.
Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici grada Beograda ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2020. godinu“ za Komisiju za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2020. i 2021. godinu, na adresu: Sekretarijat za privredu Gradske uprave grada Beograda, Beograd, ulica Kraljice Marije broj 1. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.
Kontakt osobe za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom su: Dragana Stepanović, telefon: 715-7341 i Dušan Marčetić, telefon: 715-7389 ili lično u prostorijama Sekretarijata za privredu Gradske uprave grada Beograda, Beograd, ulica Kraljice Marije broj 1/XVII, kancelarija 1710.
Ovaj javni poziv je objavljen i na oglasnim tablama gradskih opština i oglasnim tablama mesnih kancelarija.