sreda, 26. jun 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/19

Na osnovu čl. 55, 57, i 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove
Beograd, 27. marta 43-45


objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA – IZVOĐENJE RADOVA NA KOSIM KROVOVIMA NA OBJEKTIMA POSLOVNIH PROSTORA GRADA BEOGRADA
(JN broj 21/19)

 

 

Poziv i konkursna dokumentaicja