sreda, 26. jun 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
ul. Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku dobara broj 14/19 – Kupovina tepiha, posteljina i proizvoda od tekstila za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda i Centra dečjih letovališta, oblikovana u 2 (dve) partije

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku