ponedeljak, 8. jul 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 31/19

Na osnovu člana, 55 stav 1. tačka 2, člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije 1, Beograd

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 31/19 - Toneri za potrebe Gradske uprave, oblikovanu po partijama

Poziv i konkursna dokumentacija