četvrtak, 1. avgust 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane,vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa gradjanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za poslove odbrane,vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa gradjanima

Tiršova 1

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 1/19 - Usluga angažovanja lica radi omogućavanja nesmetanog obavljanja komunalnih delatsnoti pre, u toku i nakon manifestacija koje su od značaja za grad Beograd

Obaveštenje