nedelja, 1. septembar 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u nacrt PDR područja uz ulice Dimitrija Tucovića i Čingrijine, GO Zvezdara

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 30.07.2019. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije područja uz ulice Dimitrija Tucovića i Čingrijine, u delu od Batutove ulice do kompleksa Osnovne škole „Marije Bursać“, Gradska opština Zvezdara, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19)

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA UZ ULICE DIMITRIJA TUCOVIĆA I ČINGRIJINE, U DELU OD BATUTOVE ULICE DO KOMPLEKSA OSNOVNE ŠKOLE „MARIJE BURSAĆ“, GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA

JAVNI UVID obaviće se od 2. septembra do 2. oktobra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu) 
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 7. novembra 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. kraljice Marije br. 1, zaključno sa 2. oktobrom 2019. godine.