ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade PDR za deo naselja Jajinci

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, koja je na sednici održanoj 22.08.2019. godine uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za deo naselja Jajinci uz ulicu Jakova Galusa, gradske opštine Rakovica i Voždovac na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 11. i 19. Poslovnika o radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda 

oglašava

RANI JAVNI UVID
 povodom izrade  plana detaljne regulacije za deo naselja Jajinci uz ulicu Jakova Galusa, Gradske opštine Rakovica i Voždovac

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 2. do 16. septembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 16. septembrom 2019. godine.