ponedeljak, 23. decembar 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade PDR za područje između planirane saobraćajnice Južni bulevar, Gospodara Vučića i planirane trase UMP

U skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 03.12.2019. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za područje između planirane saobraćajnice Južni bulevar, Ulice Gospodara Vučića i planirane trase UMP-a, gradske opštine Voždovac i Vračar, na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

RANI JAVNI UVID
povodom izrade
PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PODRUČJE IZMEĐU PLANIRANE SAOBRAĆAJNICE JUŽNI BULEVAR, ULICE GOSPODARA VUČIĆA I PLANIRANE TRASE UMP-A, GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC I VRAČAR


RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu), od 23. decembra 2019. godine do 10. januara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. 
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45. 
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 10. januarom 2020. godine.