subota, 25. januar 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Produženje roka za obavljanje javnog uvida u nacrt PDR dela naselja Kumodraž

U skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, na sednici koja je održana 23.01.2020. godine, o izmeni zakazanih termina za obavljanje javnog uvida usled tehničke greške u topografskim podlogama, u vezi sa Nacrtom plana detaljne regulacije dela naselja Kumodraž, gradske opštine Voždovac i Zvezdara, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19)
GRADSKA UPRAVA GARDA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
oglašava
PRODUŽENJE TERMINA ZA OBAVLJANJE JAVNOG UVIDA U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA NASELJA KUMODRAŽ, GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC I ZVEZDARA

U oglasu, objavljenom u dnevnom listu „Večernje novosti“ dana 18.01.2020. godine, koji se odnosi na javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela naselja Kumodraž, gradske opštine Voždovac i Zvezdara, vrše se sledeće izmene:
Tačka 1. oglasa menja se tako da glasi:
- „javni uvid obavlja se od 20. januara do 27. februara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.”
U tački 5. oglasa, u delu koji se odnosi na termin za podnošenje primedbi na planirana rešenja u toku javnog uvida, posle „Ul. Kraljice Marije br. 1”, umesto:
- „zaključno sa 20. februarom 2020. godine“, treba da piše „zaključno sa 27. februarom 2020. godine”.
U svemu ostalom, tekst oglasa ostaje nepromenjen.

Javni uvid u nacrt PDR dela naselja Kumodraž