nedelja, 25. oktobar 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

JU u Nacrt plana detaljne regulacije dela Makiškog polja, Čukarica

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 01.10.2020. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije dela Makiškog polja, Gradska opština Čukarica, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)

oglašava

JAVNI UVID
u Nacrt plana detaljne regulacije dela Makiškog polja,
Gradska opština Čukarica,
sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

1.    JAVNI UVID obaviće se u periodu od 26. oktobra do 27. novembra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 00 do 18 00 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).. 
2.    JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 
15. decembra 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
3.    Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4.    Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 27. novembrom 2020. godine.
5.    U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.

Tekst i grafika