sreda, 18. novembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Javni poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 88/20

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije 1, Beograd

objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 88/20 - Radovi na objektima Gradske uprave, oblikovani po partijama

Javni poziv
Naziv naručioca: GRAD BEOGRAD - GU SEKRETARIJAT ZA OPŠTE POSLOVE
Adresa: KRALJICE MARIJE 1, Beograd, 11000
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta nabavke: Radovi
Naziv predmeta nabavke: Radovi na objektima Gradske uprave, oblikovani po partijama
Glavna CPV oznaka: 45000000
Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke je oblikovan u više partija.
Mogućnost podnošenja ponude za sve partije 
Naziv partije: Unutrašnji radovi
Glavno mesto izvršenja: Objekti Naručioca u Beogradu
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene
Trajanje okvirnog sporazuma: u mesecima: 12
Naziv partije: Spoljašnji radovi
Glavno mesto izvršenja: Objekti Naručioca u Beogradu
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene
Trajanje okvirnog sporazuma: u mesecima: 12
Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 2.12.2020. 10:00:00
Otvaranje ponuda
Datum i vreme: 2.12.2020. 10:30:00
Mesto: Beograd, Kraljice Marije 1, kancelarija 414
Podaci o postupku otvaranja ponuda Predstavnici privrednih subjekata, koji će prisustvovati otvaranju ponuda, moraju da prilože pisano ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda sa jasnom naznakom da se ovlašćenje odnosi na predmetnu nabavku. U postupku otvaranja ponuda, aktivno mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici privrednih subjekata.