ponedeljak, 11. januar 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije područja između trase tunelske veze Savske i Dunavske padine i ulica: Kraljice Natalije, Balkanske i Gavrila Principa, Gradska opština Savski venac

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 10.12.2020. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije područja između trase tunelske veze Savske i Dunavske padine i ulica: Kraljice Natalije, Balkanske i Gavrila Principa, Gradska opština Savski venac, na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) 

oglašava

RANI JAVNI UVID 
Povodom izrade Plana detaljne regulacije područja između trase tunelske veze Savske i Dunavske padine i ulica: Kraljice Natalije, Balkanske i Gavrila Principa, Gradska opština Savski venac

1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 11. do 25. januara 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”. 
3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu)
4. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 25. januarom 2021. godine.