četvrtak, 23. septembar 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju kompleksa vatrogasne stanice i sedišta sektora za venredne situacije u Ulici Đorđa Stanojevića bb, na KP 2902/5 KO Novi Beograd

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Kraljice Marije 1

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa vatrogasne stanice i sedišta sektora za venredne situacije u Ulici Đorđa Stanojevića bb, na KP 2902/5 KO Novi Beograd

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 1. do 11. oktobra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „EKO BOX KONTEJNERI” d.o.o. Ulica Ljiljane Krstić br. 5a, Beograd.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podnelo je preduzeće „EKO BOX KONTEJNERI” d.o.o. Ulica Ljiljane Krstić br.5a, Beograd, a u ime investitora Ministarstva unutrašnjih poslova, Ulica kneza Miloša br.103, Beograd.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta br. 43-45, najkasnije do 11. oktobra 2021. godine.