Kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj

Sva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i pravna lica - privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji Grada Beograda.

Zahtev se podnosi Sekretarijatu za privredu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije br.1/XVII, kao nadležnom organu.

Obrasci zahteva, uputstvo, propisi i obrasci izjava od značaja za postupak kategorizacije i dalji rad kategorisanih objekata možete preuzeti klikom na odgovarajuće linkove:

Uputstvo o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava na teritoriji grada Beograda - sadrži sve potrebne informacije o postupku kategorizacije ugostiteljskih objekata za smeštaj;

Zahtev 1 i izjava 1 za FIZIČKA LICA, zahtev 2 i izjava 2 za PRIVREDNO DRUŠTVO, DRUGO PRAVNO LICE, PREDUZETNIKA podnose se Sekretarijatu za privredu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije br. 1/XVII, kao nadležnom organu.

OBRASCI ZAHTEVA I IZJAVA br. 1 i br. 2

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj („Službeni glasnik RS”, broj 83/2016)

Standardi za razvrstavanje u kategorije

Izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije kuća (prilog broj 8);
Izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije apartmana (prilog broj 9);
Izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije soba (prilog broj 10);
Izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije seoskog turističkog domaćinstva (prilog broj 11);

IZJAVE - STANDARDI

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik RS”, broj 48/2012 i 58/2016);

 Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj  u domaćoj radinosti - apartman (prema članu 32. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj)
Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj  u domaćoj radinosti - kuća (prema članu 32. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj)
Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj  u domaćoj radinosti - soba (prema članu 32. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj)
• Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste seosko turističko domaćinstvo (prema članu 32. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj)
Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/2010 i 48/2012 - dr. pravilnik);

Izjava O ISPUNJENOSTI SANITARNO-HIGIJENSKIH

IZJAVE - ISPUNJENOST MTU