Dom zdravlja „Barajevo”

Svetosavska 91
tel. 8300-186, 8300-108 faks 8300-182
www.dzbarajevo.com

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, kao i farmaceutska zdravstvena delatnost.

Glavna sestra 8300-108

Služba opšte medicine 8300-186
Kućno lečenje 7872-111
Polivalentna patronaža 8300-186
Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine 8300-186
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 8300-186
Služba hitne pomoći 8300-186

Dijagnostička služba 8300-186
Rendgen kabinet 8300-186
Laboratorija 8300-186

Služba za hemodijalizu 8300-541

Konsultativno-specijalistička služba 8300-186
Fizikalna medicina i rehabilitacija 8300-186
Otorinolaringologija 8300-186
Neuropsihijatrija 8300-186
Interna medicina 8300-186

Zdravstvena stanica Vranić
Čedomira Đoinčevića 95, tel. 8332-012
Služba opšte medicine 8332-012
Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine 8332-012
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 8332-012

Zdravstvena stanica Beljina
Trg VI ličke divizije 22, tel. 8321-011
Služba opšte medicine 8321-011
Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine 8321-011