Dom zdravlja Savski venac

Pasterova 1
tel. 2068-800, 2068-803, 2068-804
e-mail: info@dzsvenac.rs
www.dzsvenac.rs

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, kao i farmaceutska zdravstvena delatnost.

Glavna sestra 2068-808

Opšta medicina 2068-880
Socijalna medicina 2068-897
Polivalentna patronaža 3616-339
Stomatološka zdravstvena zaštita 3629-364
Zdravstvena zaštite žena, dece i omladine 2068-892
Zdravstvena zaštita predškolske dece, 2068-890
Kućno lečenje dece 2068-866
Razvojno savetovalište 3616-084
Specijalističke službe 2684-984
Odeljenje fizikalne medicine 2684-984
Odeljenje interne medicine 2068-800
Savetovalište za dijabet 2068-882
Očno odeljenje 2068-875
Očno odeljenje za decu 3616-084
Otorinolaringologija 3619-088 lok. 112, 219
Neuropsihijatrija 2068-878
Odeljenje rendgen dijagnostike 2068-881
Kabinet za ultrazvuk 2068-887
Kabinet za osteodenzitometriju 2644-952

Školski dispanzer
Vojvode Milenka 35, 3616-084, 3616-339
Dečija i preventivna stomatologija
Savetovalište za mlade

Zdravstvena zaštita žena 2068-825
Citološka laboratorija 2068-824
Savetovalište za sterilitet 2068-821
Savetovalište za trudnice sa psihofizičkom pripremom trudnica i program dojenja 2068-825
Savetovalište za kontracepciju 2068-825
Savetovalište za menopauzu

Zdravstvene stanice:
I zdravstvena stanica, Lomina 39, 3616-332
II zdravstvena stanica, Vojvode Milenka 6, 3616-329
III zdravstvena stanica, Pasterova 1, 2684-493
IV zdravstvena stanica, Gornjačka 20, 2647-770
V zdravstvena stanica, Koste Glavinića 3, 2651-723
VI zdravstvena stanica, Lopudska 1, 2660-080
Ambulanta za diplomatsko-konzularne misije, Vojvode Milenka 35, 2644-952

Stomatološke ambulante:
Školski dispanzer, Vojvode Milenka 35, 3616-084
JRB, Kneza Miloša 82, 3617-040