Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Kraljice Marije 1/VIII-X

e-mail: urbanizam@beograd.gov.rs

Miloš Vulović, sekretar, 7157-212,  tel/faks  3376-365
Bojana Radaković, podsekretar, 7157-212

Prijem stranaka sredom od 8 do 10 časova.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove obavljaju izvorne poslove koji se odnose na:
- pripremu, donošenje, evidentiranje i čuvanje planskih dokumenata, odnosno prostornih i urbanističkih planova;
- razmatranje inicijative za izradu planskih dokumenata;
- pripremanje odluke o izradi planskih dokumenata, nacrta i predloga planskih dokumenata;
- donošenje rešenja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu;
 - pripremanje programa implementacije regionalnog prostornog plana;
 - sprovođenje javnog poziva u postupku urbane komasacije i potvrđivanje projekta urbane komasacije;
- izdavanje informacije o lokaciji, osim onih koje izdaje gradska opština;
- izdavanje lokacijskih uslova, osim onih koje izdaje gradska opština;
- sprovođenje postupka kontrole i potvrđivanja urbanističkog projekta i projekta parcelacije i preparcelacije, osim onih koje potvrđuje gradska opština;
- donošenje rešenja o uklanjanju objekata i o dozvoli za uklanjanje objekata, osim u slučaju izvršenja inspekcijskog rešenja;
- vođenje informacionog sistema planskih dokumenata, stanja u prostoru i urbanističko-tehničkih dokumenata;
- davanje saglasnosti na planove za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama i druge saglasnosti za njihovo postavljanje (kiosci, bašte ugostiteljskih objekata, tezge i drugi pokretni mobilijar);
- učestvovanje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada iz delokruga rada sekretarijata;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat obavlja poverene poslove, koji se odnose na:
- izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata  preko 800 m2 bruto razvijene građevinske površine, benzinskih stanica, saobraćajnica i objekata linijske, odnosno komunalne infrastrukture osim onih za koje građevinsku dozvolu izdaje gradska opština, kao i izdavanje upotrebne dozvole za te objekte;
- izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, kao i izdavanje upotrebne dozvole po zahtevu investitora, za izvedene radove;
- postupak izdavanja privremene građevinske dozvole;
- postupak evidentiranja prijave početka građenja objekta;
- čuvanje tehničke dokumentacije;
- praćenje i kontrolu inženjerskogeoloških-geotehničkih istraživanja radi definisanja inženjerskogeoloških-geotehničkih uslova izgradnje i/ili sanacije kao i drugih karakteristika geološke sredine za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja, izgradnje građevinskih objekata, zaštite  prirodnih i kulturnih dobara i objekata geonasleđa, sanacije i rekultivizacije terena;
- praćenje i kontrolu geoloških istraživanja  geotermalnih resursa za potrebe snabdevanja toplotnom energijom porodičnog domaćinstva fizičkog lica;
- postupak koji je započet po zahtevima za izdavanje odobrenja za izgradnju, lokacijske dozvole, građevinske dozvole, upotrebne dozvole i drugih zahteva za rešavanje o pojedinačnim pravima i obavezama i 
- vrši i druge poslove državne uprave koje Republika poveri gradu.

Sekretarijat sprovodi objedinjenu proceduru u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata, koja obuhvata:
- izdavanje lokacijskih uslova;
- izdavanje građevinske dozvole;
- izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji;
- prijavu radova;
- izdavanje upotrebne dozvole;
- pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu;
- pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz nadležnosti grada, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

I Sektor za informacione tehnologije i opšte poslove 
1. Odeljenje za informatiku, opšte, pravne i ekonomske poslove

II Sektor za urbanističko planiranje
1. Odeljenje za strateško i urbanističko planiranje,

III Sektor za sprovođenje planova 
1. Odeljenje za sprovođenje urbanističkih planova i izdavanje informacije o lokaciji,
2. Odeljenje za pripremu urbanističkih projekata i lokacija

IV Sektor za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove u postupku objedinjene procedure
1. Odeljenje za izdavanje lokacijskih uslova za objekte BRGP do 800 m2,
2. Odeljenje za izdavanje lokacijskih uslova za objekte BRGP preko 800 m2,
3. Odeljenje za građevinske poslove za objekte BRGP preko 800 m2,

V Sektor za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove  za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure
1. Odeljenje za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove za objekte javne namene u postupku objedinjene procedure;
2.  Odeljenje za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove za objekte infrastrukture u postupku objedinjene procedure;
3. Odeljenje za upravno-pravne poslove za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure;
4.  Odeljenje za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove za velike investicije u postupku objedinjene procedure.

  
  Korisni linkovi