petak, 13. januar 2017.

Postupak ostvarivanja subvencija na komunalne proizvode i usluge kod JKP „Infostan tehnologije”

Postupak ostvarivanja subvencija na komunalne proizvode i usluge kod JKP „Infostan tehnologije”:

- po osnovu najniže penzije u skladu sa propisima i penzijskom i invalidskom osiguranju,
- za zakupca stana koji je kao lice u stanju socijalne potrebe dobio stan na korišćenje u zakup na pet godina,
- korisnik kao pojedinac ili korisnik čija porodica ima ukupan mesečni prihod koji ne prelazi definisan procenat od prosečne zarade po zaposlenom u gradu Beogradu.

Uz uredno popunjen zahtev podnosilac prilaže:

- Fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu za sve članove, za maloletne članove porodice, dostavlja se prijava prebivališta,
- Uplatnica JKP „Infostan tehnologije”- gornji deo,
- Potvrde o redovnom školovanju/ studiranju,
- Potvrda preduzeća o primanjima za poslednja tri meseca,
- Potvrda o visini osnovice koja služi za obračunavanje poreza i doprinosa za poslednja tri meseca za članove koji privatno obavljaju delatnost,
- Overenu izjavu da podnosilac zahteva ne poseduje drugu nepokretnu imovinu na teritoriji grada Beograda osim stana na navedenoj adresi,
- Ugovor o zakupu stana za podstanare.

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

- Podatke iz Matične knjige rođenih, venčanih, umrlih za sve članove domaćinstva,
- Podatak o nezaposlenosti podnosioca zahteva ili članovima njegovog domaćinstva,
- Podatak o visini isplaćenih penzija,
- Uverenja Uprave javnih prihoda.

Sticanje statusa energetski ugroženog kupca

Uz uredno popunjen zahtev podnosilac prilaže:
- Fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu za sve članove, za maloletne članove porodice, dostavlja se prijava prebivališta,
- Poslednji račun za električnu energiju – gornji deo,
- Izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva sa njihovim podacima,
- Potvrde o redovnom školovanju/ studiranju,
- Potvrda preduzeća o primanjima za poslednja tri meseca,
- Potvrda o visini osnovice koja služi za obračunavanje poreza i doprinosa za poslednja tri meseca za članove koji privatno obavljaju delatnost,
- Dokaz o pravu svojine na predmetnu nepokretnost iz koje je moguće utvrditi površinu i strukturu stambenog prostora,
- Ugovor o zakupu stana za podstanare.

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

- Podatke iz Matične knjige rođenih, venčanih, umrlih za sve članove domaćinstva,             
- Podatak o nezaposlenosti podnosioca zahteva ili članovima njegovog domaćinstva,
- Podatak o visini isplaćenih penzija,
- Uverenje Uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta i mesta rođenja na teritoriji Republike Srbije,
- Uverenje Republičkog geodetskog zavoda, izvodi iz katastra nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na besplatno parkiranje – parking nalepnice

Uz uredno popunjen zahtev podnosilac prilaže:

- Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu osobe sa invaliditetom i srodnika ukoliko je vlasnik ili korisnik vozila član porodičnog domaćinstva,
- Fotokopiju saobraćajne dozvole vlasnika vozila ili korisnika po osnovu ugovora o lizingu.

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva , zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

- Rešenje ili uverenje nadležnog organa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje  o vrsti i stepenu telesnog oštećenja,
- Rešenje nadležnog centra za socijalni rad i nalaz i mišljenje komisije organa veštačenja o vrsti i stepenu telesnog oštećenja,
- Rešenje nadležnog organa o priznatom svojstvu vojnog i civilnog invalida od I do IV grupe ( 100%-80% sa priznatim pravom na ortopedski dodatak,
- Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih,
- Prijavu prebivališta za maloletno dete.

SUBVENCIJE INFOSTAN

Uz uredno popunjen zahtev podnosilac prilaže:

- Fotokopiju lične karte učesnika rata i nosioca zaduženja kod JKP „Infostan tehnologije” ukoliko učesnik rata nije nosilac zaduženja,
- Poslednja uplatnica JKP „Infostan tehnologije”,
- Pravnosnažno rešenje  RF PIO o priznatom dvostrukom ratnom stažu za period učešća u oružanim akcijama,
- Ugovor o zakupu stana.

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

- Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih,umrlih,
- Prijavu prebivališta za maloletne dete.

PODNOSILAC ZAHTEVA, MOŽE NA OSNOVU PISMENE SAGLASNOSTI PRILOŽITI SVE ILI NEKE OD DOKAZA KOJI SE PRIBAVLJAJU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.