Hraniteljstvo

Hraniteljstvo

Hranitelj je lice koje obezbeđuje i organizuje prihvat i kompletnu brigu o detetu bez roditeljskog staranja u okviru svoje prirodne porodice. Na taj način hranitelj obezbeđuje, koliko je to moguće, prirodne uslove za optimalni razvoj i odrastanje ove dece do njihovog konačnog profesionalnog i socijalnog osposobljavanja za samostalni život.

Hraniteljstvo je odnos koji se određuje ugovorom o hraniteljstvu između deteta i njegovog hranitelja. U Hraniteljstvu kao obliku socijalne i porodično-pravne zaštite dece od posebnog značaja je praćenje od strane stručnih timova uputnog organa (Gradski centar za socijalni rad). Praćenje realizacije hraniteljstva pokazuje svrhu i opravdanost izbora ovog oblika zaštite dece kao posebno značajnog u zbrinjavanju dece bez brige prirodnih roditelja.

Potencijalni hranitelj kao i članovi njegove porodice ne smeju da budu lišeni poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava. Hranitelj ne sme da bude lice materijalno neobezbeđeno u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Timovi koji odlučuju o izboru hranitelja obavezno imaju u vidu i lične osobine lica koja žele da budu hranitelji.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva i obradu hraniteljske porodice:

  • pisani zahtev;
  • fotokopija lične karte;
  • lekarsko uverenje (roze obrazac);
  • uverenje da lice nije pod istragom;
  • uverenje da lice nije lišeno roditeljskog prava;
  • uverenje da lice nije lišeno poslovne sposobnosti;
  • potvrda o visini prihoda;
  • dokaz o imovini (ugovor o stanu i izvod iz zemljišnih knjiga).

Potencijalni hranitelj zahtev podnosi nadležnom Centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad svoju delatnost bazira na zaštiti prava i interesa dece bez obzira na vrstu njihove ugroženosti. Zbog toga stručni timovi u opštinskim odeljenjima pružaju usluge zaštite za decu bez roditeljskog staranja, mladima sa devijantnim ponašanjem, invalidnoj i deci čiji je normalan razvoj ugrožen socio-materijalnim položajem kao i poremećenim porodičnim odnosima (bračnim i vanbračnim).

Kada je reč o deci bez roditeljskog staranja, Ministarstvo za socijalna pitanja preporučuje da njihov smeštaj u hraniteljske porodice bude primaran oblik zbrinjavanja.