Секретаријат за енергетику

Тиршова 1
e-mail: energetika@beograd.gov.rs

Нина Јандрић, секретар, 3605-855
Ridha Аl-Jidah, в.д. подсекретара, 3605-855

Пријем странака радним данима од 9 до 15.10 часова.

Секретаријат за енергетику обавља послове који се односе на:
планирање и развој енергетике на територији града;
- припрему акта о условима за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије и вођење регистра;
- припрему подстицајних мера за производњу топлотне енергије коришћењем обновљивих извора енергије;
- доношење Методологије о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију топлотне енергије;
- припрему програма и плана, као и спровођења мера енергетске ефикасности;
- сарадњу са надлежним министарством ради праћења спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији;
- систем енергетског менаџмента, у складу са законом;
- припрему акта којим се утврђују посебни финансијски и други подстицаји за ефикасно коришћење енергије на територији града, кроз реализацију пројеката и других активности;
- координацију активности у области енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије на територији града;
- припрему програма унапређења енергетске ефикасности у превозу;
- прикупљање, контролу и обраду података о потрошњи свих врста енергената за потрошаче на територији града;
- креирање и израду енергетског биланса по врстама енергената и секторима потрошње, у свему према Европској регулативи;
- координацију са надлежним електродистрибутивним предузећем у погледу заштите интереса корисника услуга и институција на територији града;
- уређивање и обезбеђивање организационих, материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности и њихов развој и то: производња и дистрибуција топлотне енергије и обезбеђивање јавног осветљења, и других делатности на одређеном подручју за које је град основао предузеће, односно ове послове поверио другом привредном друштву или предузетнику;
- врши надзор над обављањем комуналних и других делатности из надлежности секретаријата;
- издавање лиценци из области топлотне енергије, у складу са законом;
- спроводи јавне набавке из надлежности секретаријата, обавља и друге послове у области из делокруга Секретаријата у складу са законом, статутом града и другим прописима.

Секретаријат обавља, као послове државне управе поверене законом, послове издавања енергетских дозвола, као и друге послове државне управе које република повери граду из делокруга секретаријата.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Сектор енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и информационог система енергетике
- Одељење информационог система енергетике Града
- Одељење енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије

Сектор за топлотно-енергетске и електро-енергетске послове
- Одељење за снабдевање Града топлотном енергијом и топлификацију Града
- Одељење за јавно и декоративно осветљење Града
- Одељење за праћење изградње електро-енергетских објеката

Сектор за економске и правне послове
- Одељење за економске и правне послове

Јавна комунална предузећа и Привредно друштво у надлежности Секретаријата за енергетику:

• ЈКП „Јавно осветљење”
• ЈКП „Београдске електране”
• Привредно друштво „Електроизградња” д.о.о. Београд

  
  Корисни линкови