петак, 27. септембар 2019.

Секретријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 49/19

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку број 49/19 - Израда предмера и предрачуна радова у дневним центрима и клубовима Миријево и Бањица

Позив и конкурсна документација