понедељак, 14. октобар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 28/19

У складу са чланом 116. став 1., а у вези са чланом 112. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објевљује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за јавну набавку радова број 28/19 - Израда техничке документације и извођењe радова на уређењу, поплочавању и опремању отворених јавних градских простора

Обавештење