понедељак, 14. октобар 2019.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 9/19 - Замена мерно спојне ћелије у трафостаници у објекту Тиршова бр. 1

Позив и конкурсна документација