петак, 12. март 2021.

Секретаријат за опште послове

Јавни позив за јавну набавку број 7/21

ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 1

објављује 

Јавни позив за јавну набавку број 7/21 - Сигурносни систем на нивоу апликација континуалног праћења безбедносних пропуста

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Сигурносни систем на нивоу апликација континуалног праћења безбедносних пропуста
Главна ЦПВ ознака: 48614000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Објекат Наручиоца у ул. Тиршова бр. 1
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: 
у данима: 120
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 16.4.2021. 10:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 16.4.2021. 10:30:00
Место: Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за опште послове, Краљице Марије 1, Београд, канцеларија 414
Подаци о поступку отварања понуда Представници понуђача, који ће присустовати отварању понуда, морају да  приложе писано овлашћење за учешће у поступку отварања понудаса јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.
У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.