понедељак, 15. март 2021.

Секретаријат за опште послове

Јавни позив за јавну набавку број 8/21

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Београд, Краљице Марије 1
ЈАВНИ ПОЗИВ
за јавну набавку број 8/21 – Систем за мониторинг и анализу саобраћаја


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Систем за мониторинг и анализу мрежног саобраћаја
Главна ЦПВ ознака: 32573000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Објекат Наручиоца у ул. Тиршова бр. 1.
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: 
у месецима: 4
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 20.4.2021. 10:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 20.4.2021. 10:30:00
Место: Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за опште послове, Краљице Марије 1, 11120 Београд