понедељак, 12. април 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 5/20 - партија 1

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Краљице Марије 1

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 1
за централиѕовану јавну набавку број 5/20 - Свеже месо, обликована у три партије

Обавештење