Градски центар за социјално предузетништво Београда

Градски центар за социјално предузетништво Београда
Трг Николе Пашића 8 – Центар
Тел/факс: 3342-337
www.gradskicentar.rs
socijalnopreduzetnistvo@gradskicentar.rs

Директор: Миодраг Пешић

Основан је 13. фебруара 2013. године, на основу одлуке Скупштине града Београда број: 5-765/12-С од 14. децембра 2012. године, као установа јавне службе, ради пружања услуга у области развоја социјалног предузетништва и опште социјалне заштите.

Циљне групе корисника Центра су особе са великим потешкоћама у запошљавању, маргинализоване и социјално угрожене категорије становништва на територији Београда као и социјална предузећа и предузетници.

Визија – Препознати лидер посвећен решавању друштвених питања кроз развој, подршку и промовисање социјалног предузетништва.

Мисија – Стварање услова на тржишту и иновативних модела за самозапошљавање и запошљавање социјално угрожених група и смањење социјалних разлика, јачање друштвене и еколошке свести као и професије социјалног предузетништва кроз едукацију и саветовање.

Циљеви Центра су:
- Утицај на креирање окружења и политике за развој платформе и одрживости социјалног предузетништва.
- Идентификовање потенцијала за социјалну припрему и укључивање корисника у програме социјалног запошљавања и предузетништва.
- Развој партнерства Центра са институцијама, организацијама, фондацијама, асоцијацијама, универзитетима, ради проширивања програма, активности, капацитета и ширења концепта укључивања шире јавности у решавање проблема корисника Центра.

Корисници Центра су лица која остварују права или услуге у складу са прописима из области социјалне заштите и незапослена лица у складу са прописима из области запошљавања, којима је потребна помоћ и подршка ради савладавања социјалних, материјалних и животних тешкоћа, и то:
- лица која остварују право на новчану социјалну помоћ или помоћ за оспособљавање, односно новчану накнаду за случај незапослености;
- дугорочно незапослена лица старија од 50 година живота;
- припадници етничких заједница код којих је утврђена стопа незапослености на територији јединице локалне самоуправе виша у односу на просечну стопу незапослености у Републици Србији;
- особе са инвалидитетом;
- интерно расељена и избегла лица;
- самохрани родитељи или супружници из породице у којој су оба супружника незапослена;
- повратници по споразуму о реадмисији;
- лица која су била на издржавању казне затвора;
- жртве трговине људима, злостављања, занемаривања, насиља или експлоатације;
- лица која се суочавају са егзистенцијалним тешкоћама због зависности од алкохола, дрога или других опојних средстава, после завршетка програма одвикавања;
- друга теже запошљива лица у складу са прописима о запошљавању, односно други корисници у складу са прописима из области социјалне заштите.

Делатности Центра се огледају у:
• Подизању свести о значају социјалног предузетништва, стварање подстицајног амбијента за професионалну и друштвену укљученост корисника Центра.
• Промоцији инклузије социјално угрожених друштвених група кроз социјално предузетништво.
• Подршци радној активацији корисника.
• Изради и учешћу у програмима и пројектима за развој социјалног предузетништва и социјалних предузећа.
• Праћењу и имплементацији најбољих пракси из упоредних страних модела развоја и подстицања социјалног предузетништва.

Центар је подељен у три сектора:
1. Сектор за развој социјалног предузетништва - чија је улога да помогне социјалним предузећима,  социјалним предузетницима и будућим предузетницима да развију производе, услуге и тржишта, да дизајнирају и спроводе маркетиншке стратегије, у економским и финансијским кретањима у области пословања, праћењу тржишне позиције и конкурентности, као и сва друга питања у области социјалног предузетништва.
2. Сектор за образовање - чија је улога да изврши припреме за активну политику запошљавања и самозапошљавања по прилагођеним програмима који се односе на индивидуално саветовање, развој подстицаја, техничку помоћ, побољшање радних способности и социјалних вештина, стручних обука, даљег образовања и развоја вештина.
3. Сектор за опште послове - чија је улога да буде подршка социјалним предузетницима у правним и економским оквирима, финансијама и рачуноводству, људским ресурсима и развоју и другим питањима из свакодневног пословања. Као и развијање партнерства са институцијама, организацијама, фондацијама, удружењима, универзитетима како би проширио своје програме и циљеве и укључио ширу јавности у решавању проблема угрожених група и њихово укључивање у друштво.

Средства за рад и пословање Центра обезбеђују се:
- из буџета Града Београда;
- из прихода које Центар остварује пружањем услуга;
- из донација, поклона, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица
- из других прихода у складу са законом.