Подношење захтева за време трајања ванредног стања

Секретаријат за социјалну заштиту обезбедио је могућност електронског подношења захтева за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета, остваривање права на остале накнаде по основу рођења, неге детета и посебне неге детета, родитељски додатак, дечији додатак, стицање статуса енергетски угроженог купца корисника дечијег додатка и новчана давања породиљама са територије града Београда.

Захтеви се могу доставити на мејл адресу prijem.zahteva@beograd.gov.rs

Осим електронски, захтеви се могу достављати и преко поште (препорученом пошиљком), а као датум пријема захтева рачунаће се датум слања мејла, односно поштанске пошиљке, као и непосредно убацивањем у кутије које се налазе у ходнику, на улазу у зграду Секретаријата.

Сви обрасци захтева налазе се на сајту града Београда - живот у Београду/социјална заштита/обрасци за преузимање и уколико су у могућности, странке их могу одштампати, попунити и скениране доставити на наведену мејл адресу.

Такође, на исти начин се могу доставити и докази који су потребни за одлучивање, а који су наведени у обрасцу захтева, као и  изјава о веродостојности која теба да гласи: Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да је документација коју достављам уз захтев у прилогу верна оригиналу.

На основу Закључка Владе Републике Србије, корисницима права на дечији додатак, као и права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и на остале накнаде по основу посебне неге детета, којима право на исплату истиче 15. марта 2020. године и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу, право се продужава на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.
Сходно напред наведеном, продужава се и право на статус енергетски угроженог купца корисника дечијег додатка.

 
Породиље које први пут подносе захтев за вештачење здравстевног стања детета, ради остваривања права на посебну негу, попуњен и потписан скенирани захтев, са медицинском и осталом пратећом документацијом, укључујући и изјаву о веродостојности достављене електронске медицинске документације, потребно је да пошаљу на мејл адресу novaporodilja@pio.rs или препорученом пошиљком на адресу РФПИО, ул. Александра Костића број 9, 11000 Београд.

Захтеви за издавање потврда о оствареним правима могу се поднети на мејл адресу natasa.culic@beograd.gov.rs или m.zivkovic@beograd.gov.rs

Захтеви за издавање потврда о исплаћеним накнадама зараде могу се поднети на следеће мејл адресе:
dragana.miljenovic@beograd.gov.rs 
bozana.simic@beograd.gov.rs 
biljana.milic@beograd.gov.rs 
mirjana.sparic@beograd.gov.rs 
dragana.manasijevic@beograd.gov.rs 
snezana.mihajlovic@beograd.gov.rs 
gordana.medan@beograd.gov.rs
slavica.zivkovic@beograd.gov.rs