1. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (родитељски додатак, дечји додатак, накнадa зараде за време породиљског одсуства, накнадa зараде за време посебне неге детета, једнократно новчано давање ЗАПОСЛЕНОЈ породиљи, jеднократно новчано давање НЕЗАПОСЛЕНОЈ породиљи...)