Дирекцијa за управљање отпадом

Краљице Марије 1/V
е-mail: direkcijauo@beograd.gov.rs

Дирекција за управљање отпадом
Филип Абрамовић, директор, 7157-845

Дирекција за управљање отпадом обавља послове планирања и организације управљања отпадом који се односе на:
израду, ревизију и спровођење локалног плана управљања отпадом;

  • подстицање, развој, организацију, израду и праћење појединачних програма, планова и пројеката у области управљања отпадом (превенције настајања, подстицање одвојеног сакупљања отпада, поновног искоришћења и рециклаже отпада);
  • уређивање, обезбеђивање, организовање и спровођење управљања комуналним отпадом и обезбеђивања услова за његов развој;
  • санацију и ремедијацију постојећих и изградњу нових депонија; изградњу и рад постројења за третман отпада и његово искоришћење;
  • учешће у одређивању и припремању локација, изградњи, опремању и раду центара за сакупљање и складиштење рециклабилног, кабастог, опасног и другог отпада из домаћинства, укључујући и трансфер станице;
  • информисање, образовање и развијање јавне свести о управљању отпадом и др.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ обавља стручне послове који се односе на: израду и спровођење локалног плана управљања отпадом; планирање и изградњу система управљања отпадом; организацију примарне селекције, сакупљања и рециклаже отпада; уређивање, обезбеђивање, организовање и спровођење управљања комуналним отпадом, као и уређивање поступка наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом; промоцију и презентацију активности у области управљања отпадом, успостављање и одржавање специфичних база података у овој области.
1) Одељење за планирање и изградњу система управљања комуналним отпадом
2) Одељење за организацију примарне селекције, сакупљања и рециклаже отпада
3) Одељење за правне и економске послове