Жалбена комисија Града Београда

1. ЈАНА ЉУБИЧИЋ, дипломирани правник, председник Комисије,

2. МИРА ЂОРЂЕВИЋ, дипломирани правник, члан Комисије,

3. НЕМАЊА АДАШЕВИЋ, дипломирани правник, члан Комисије,

4. ЉУБИЦА АРСЕНИЈЕВИЋ, дипломирани правник, члан Комисије.

Мандат Комисије је пет година.

Задатак Комисије је да, у складу са законом, одлучује у другом степену о:

- Жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима,

- Жалбама учесника интерног и јавног конкурса.