недеља, 27. август 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за заштиту животне средине
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта предузеће „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, поднео је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ – Ikea Outdoor“ – БГ940, БГУ940, БГО940 и „БГ – Ikea Indoor“ – БГ941, БГУ941, БГЛ941, планиране у оквиру пословног објекта на катастарској парцели број 210/1 КО Зуце, у улици Доње ливаде бб, на подручју градске општине Вождовац у Београду.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у Секретаријату за заштиту животне средине, 27. марта 43-45, соба 501а, V спрат, радним данима од 10 до 12 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 8. септембар 2017. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).