недеља, 27. септембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР насеља „Радиофар”, Сурчин са Извештајем о стратешкој процени утицаја

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 20.08.2020. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације насеља „Радиофар”, Градска општина Сурчин са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20)

Oглашава

ЈАВНИ УВИД У
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА „РАДИОФАР”, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 28. септембра до 28. октобра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска 79.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 19. новембра 2020. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима заинтересованим лицима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска 79.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”. 

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 28. октобром 2020. године.